Photo Gallery

Dashy / Dachshund x Yorkie
Dashy / Dachshund x Yorkie
Simba / Maltipoo
Simba / Maltipoo
Ollie / Corgi
Ollie / Corgi
Lexii / Long Haired Dachshund
Lexii / Long Haired Dachshund
Doug / Labradoodle
Doug / Labradoodle
Kiwi / Westie
Kiwi / Westie
Prince / Shetland
Prince / Shetland
Hamish / Goldie
Hamish / Goldie
Yoshi / Japanese Spitz
Yoshi / Japanese Spitz
Romeo / Boxer
Romeo / Boxer
Kuro / Shiba Inu
Kuro / Shiba Inu
Polar / Japanese Spitz
Polar / Japanese Spitz
Scarlett / Singapore Dog
Scarlett / Singapore Dog
Oliver / English Bulldog
Oliver / English Bulldog
Maggie / Labradoodle
Maggie / Labradoodle
Rocky / German Shepherd
Rocky / German Shepherd
Bobby / Shih Tzu
Bobby / Shih Tzu
Rocko / Husky
Rocko / Husky

Shaved due to skin issues

Itsumo / Toy Poodle
Itsumo / Toy Poodle